تعرفه اینترنت LTE ایرانسل

لیست تعرفه LTE ایرانسل و میزان ترافیک، دوره و توضیحات هر سرویس :

سرویس های یک ماهه :

دوره سرویس میزان ترافیک شرح قیمت (ریال) خرید آنلاین سرویس
یک ماهه 4.5 گیگابایت 3 گیگابایت + 1.5 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 140/000 ریال خرید آنلاین
یک ماهه 7.5 گیگابایت 5 گیگابایت + 2.5 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 230/000 ریال خرید آنلاین
یک ماهه 15 گیگابایت 10 گیگابایت + 5 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 420/000 ریال خرید آنلاین
یک ماهه 30 گیگابایت 20 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 600/000 ریال خرید آنلاین

سرویس های سه ماهه :

دوره سرویس میزان ترافیک شرح قیمت (ریال) خرید آنلاین سرویس
سه ماهه 15 گیگابایت 10 گیگابایت + 5 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 430/000 ریال خرید آنلاین
سه ماهه 30 گیگابایت 20 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 610/000 ریال خرید آنلاین
سه ماهه 75 گیگابایت 50 گیگابایت + 25 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 1/400/000 ریال خرید آنلاین

سرویس های شش ماهه :

دوره سرویس میزان ترافیک شرح قیمت (ریال) خرید آنلاین سرویس
شش ماهه 30 گیگابایت 20 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 640/000 ریال خرید آنلاین
شش ماهه 75 گیگابایت 50 گیگابایت + 25 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 1/450/000 ریال خرید آنلاین
شش ماهه 150 گیگابایت 100 گیگابایت + 50 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 2/180/000 ریال خرید آنلاین

سرویس های یکساله :

دوره سرویس میزان ترافیک شرح قیمت (ریال) خرید آنلاین سرویس
یکساله 75 گیگابایت 50 گیگابایت + 25 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 1/560/000 ریال خرید آنلاین
یکساله 150 گیگابایت 100 گیگابایت + 50 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 2/350/000 ریال خرید آنلاین
یکساله 300 گیگابایت 200 گیگابایت + 100 گیگابایت شبانه (2 تا 8 صبح) 4/050/000 ریال خرید آنلاین

اینترنت شبانه از ساعت 2 تا 8 صبح قابل استفاده است.

به هزینه بسته های ترکیبی فوق، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.