تعرفه اینترنت پیشگامان

لیست تعرفه های عادی و غیرحجمی اینترنت پیشگامان به شرح زیر می باشد :

سرعت 512 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی قیمت (ریال)
یک ماهه 12 گیگابایت 36 گیگابایت 125/000 ریال

سرعت 1024 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 20 گیگابایت 60 گیگابایت 200/000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت 180 گیگابایت  600/000 ریال
شش ماهه 1000 گیگابایت 3000 گیگابایت 1/000/000 ریال

سرعت 2048 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 32 گیگابایت 96 گیگابایت 250/000 ریال
سه ماهه 96 گیگابایت 288 گیگابایت  750/000 ریال
شش ماهه 222 گیگابایت 666 گیگابایت 780/000 ریال
یکساله 384 گیگابایت 1152 گیگابایت 2/700/000 ریال

سرعت 3072 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 45 گیگابایت 135 گیگابایت 350/000 ریال
سه ماهه 135 گیگابایت 405 گیگابایت 1/050/000 ریال
شش ماهه 270 گیگابایت 810 گیگابایت 1/995/000 ریال
یکساله 540 گیگابایت 1620 گیگابایت 3/780/000 ریال

سرعت 4096 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 4 گیگابایت 12 گیگابایت 200/000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت 240 گیگابایت 380/000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت 720 گیگابایت 1/140/000 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت 1440 گیگابایت 2/280/000 ریال
یکساله 960 گیگابایت 2880 گیگابایت 4/320/000 ریال

سرعت 8192 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 200 گیگابایت 600 گیگابایت 425/000 ریال
سه ماهه 600 گیگابایت 1800 گیگابایت 1/275/000 ریال
یکساله 3500 گیگابایت 13500 گیگابایت 5/100/000 ریال

سرعت 16384 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 1000 گیگابایت 3000 گیگابایت 800/000 ریال
سه ماهه 3000 گیگابایت 9000 گیگابایت 2/400/000 ریال
شش ماهه 1500 گیگابایت 4500 گیگابایت 2/750/000 ریال
یکساله 12000 گیگابایت 36000 گیگابایت 8/640/000 ریال
  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه با سرعت قبلی و یا خرید سرویس جدید استفاده با سرعت مورد نظر نمایند.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.حجم دوره سرویس قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد قابل انتقال می باشد.
  • ترافیک منصفانه مصرفی بین الملل به داخلی، به نسبت 1 به 3 محاسبه می گردد.
  • به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.