تعرفه اینترنت فن آوا

لیست تعرفه های عادی و غیرحجمی اینترنت فن آوا به شرح زیر می باشد :

سرعت 512 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی قیمت (ریال)
یک ماهه 15 گیگابایت 30 گیگابایت 125/000 ریال

سرعت 1024 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 25 گیگابایت 50 گیگابایت
200/000 ریال
سه ماهه 75 گیگابایت 150 گیگابایت
 582/000 ریال

سرعت 2048 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 40 گیگابایت 80 گیگابایت
250/000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت 240 گیگابایت
 727/500 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت 480 گیگابایت
1/410/000 ریال

سرعت 3072 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 60 گیگابایت 120 گیگابایت
350/000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت 360 گیگابایت
1/018/500 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت 720 گیگابایت
1/974/000 ریال
یکساله 720 گیگابایت
1440 گیگابایت
3/696/000 ریال

سرعت 4096 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 90 گیگابایت 180 گیگابایت 400/000 ریال
سه ماهه 270 گیگابایت 540 گیگابایت 1/164/000 ریال
شش ماهه 540 گیگابایت 1080 گیگابایت 2/256/000 ریال
یکساله 1080 گیگابایت 2160 گیگابایت 4/224/000 ریال

سرعت 8192 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 200 گیگابایت 400 گیگابایت 500/000 ریال
سه ماهه 600 گیگابایت 1200 گیگابایت 1/455/000 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت 2400 گیگابایت 2/820/000 ریال
یکساله 2400 گیگابایت 4800 گیگابایت 5/280/000 ریال

سرعت 16384 :

دوره سرویس میزان ترافیک بین الملل
میزان ترافیک داخلی
قیمت (ریال)
یک ماهه 1000 گیگابایت 2000 گیگابایت 800/000 ریال
سه ماهه 3000 گیگابایت 6000 گیگابایت 2/328/000 ریال
شش ماهه 6000 گیگابایت 12000 گیگابایت 4/512/000 ریال
یکساله 12000 گیگابایت 24000 گیگابایت 8/448/000 ریال
  • در سرویس های غیرحجمی اینترنت فن آوا ، پس از پایان حجم اینترنت قطع نمی شود، بلکه فقط سرعت آن کاهش می یابد.
  • برای برگشت سرعت به حالت قبل، ترافیک اضافه بخرید. قیمت هر گیگ ترافیک مازاد، 2000 تومان می باشد.
  • در کلیه سرویس های اینترنت فن آوا ، بازه ترافیک رایگان شبانه از ساعت 2 بامداد تا 8 صبح می باشد.
  • ترافیک منصفانه مصرفی بین الملل به داخلی، به نسبت 1 به 2 محاسبه می گردد.
  • به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.