شماره های تحت پوشش

پیش شماره تحت پوشش همدان و دیگر شهرستانهای استان جهت ارائه خدمات ADSL به شرح زیر می باشد :

پیش شماره های قابل پوشش شهر همدان :

مرکز بعثت (فاطمیه) مرکز پاستور مرکز تختی مرکز مدنی مرکز باباطاهر مرکز خضریان مرکز بهشتی
3820 – 3821 – 3822 – 3823 – 3824 3825 – 3826 – 3827 – 3828 – 3835 3251 – 3252 – 3253  3428 – 3429 3420 – 3421 – 3422 – 3423 – 3424 3264 – 3265 – 3266 – 3267 3262 – 3263

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان بهار :

مرکز بهار
3450 – 3451

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان تویسرکان :

مرکز تویسرکان
3492 – 3493 – 3494

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان کبودرآهنگ :

مرکز کبودرآهنگ
3522

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان نهاوند :

مرکز نهاوند
3322 – 3323 – 3324 – 3327

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان رزن :

مرکز رزن
3622 – 3623

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان اسدآباد :

مرکز سید جمال الدین
مرکز ولیعصر
3311 – 3312 – 3314 3313

پیش شماره های قابل پوشش شهرستان لالجین :

مرکز لالجین
3452